Ondersteuning bij uw zorgadministratie / Office Support
SideKick Gwen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SIDEKICK GWEN

Artikel 1         Definities

 1. Sidekick Gwen, gevestigd te Deventer, KvK-nummer 75518007, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. Deze algemene voorwaarden worden als leidend beschouwd, waarbij de voorwaarden van opdrachtgever van de hand worden gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Opdrachtnemer komt het recht toe deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie wordt in een dergelijk geval aan opdrachtgever beschikbaar gesteld.

Artikel 3         Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 2 kalendermaanden.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4         Tarieven en betalingen       

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten, zoals reis- en verblijfkosten en materiaalkosten, worden apart aangegeven.
 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 4. Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Er wordt een gemiddeld aantal uren per week overeengekomen. Echter bedraagt dit een schatting. Het werkelijk aantal gewerkte uren zal worden gefactureerd.
 5. Opdrachtgever wordt maandelijks achteraf gefactureerd op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren tegen het overeengekomen tarief. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
 7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
 8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5         Informatieverstrekking en uitvoering overeenkomst

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Opdrachtgever dient opdrachtnemer alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk worden geacht om de overeenkomst optimaal uit te voeren.
 5. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 7. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren welke in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 8. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij opdrachtnemer.
 9. Indien wordt gewenst dat opdrachtnemer op locatie werkt, werkt zij in periodes van maximaal vier uur achtereen.

Artikel 6         Wijziging en annulering van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien opdrachtgever een overeenkomst voor bepaalde tijd wenst te ontbinden is opdrachtnemer gerechtigd de volledig geoffreerde kosten in rekening te brengen, tenzij voortzetting van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Voor meer informatie over ontbinding wordt opdrachtgever verwezen naar de afspraken gemaakt in de overeenkomst van opdracht.
 4. Indien opdrachtgever een overeenkomst voor onbepaalde tijd wenst te ontbinden wanneer de werkzaamheden zijn aangevangen, geldt dat dit met opgave van reden en een opzegtermijn van 30 kalenderdagen moet gebeuren en zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever voor de tot dan toe geleverde werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtgever wenst de werkzaamheden per direct op te zeggen, zullen de kosten voor de opzegtermijn worden doorberekend.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd een overeenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever zijn verplichtingen meerdere malen niet nakomt of wanneer er omstandigheden zijn ontstaan waardoor een vermoeden bestaat dat er niet aan de betalingsverplichting voldaan kan worden. Bij ontbinding in een dergelijk geval is opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd en worden de tot dan toe gemaakte uren en kosten onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7         Overmacht

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor opdrachtnemer haar werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder aanvullende schadevergoeding.

Artikel 8         Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Ook indien opdrachtnemer voorwerk heeft verricht, blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor de controle op de uitgevoerde werkzaamheden en daarmee het eindresultaat.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door ingehuurde derden en leveranciers zijn veroorzaakt.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde werkzaamheden.

Artikel 9         Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 30 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10       Intellectueel eigendom

 1.     De rechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en eventueel gemaakte content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2.     Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 3.     Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1.     Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de verwerkersovereenkomst van opdrachtnemer


Artikel 12       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden enkel beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.